No ens en sortirem pas

Molt sovint la gent es pregunta què es fa des de la Diputació, en aquest cas la de Girona. I jo ara ja ho sé! Es creen uns càrrecs i es posen uns sous.... (Tret del BOP)

Anunci sobre nomenaments de càrrecs de confiança o assessorament especial de naturalesa eventual

En atenció al que disposa l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local, l’art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’art. 10.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa públic per a general coneixement que aquesta Presidència nomenat els següents càrrecs de confiança o assessorament especial de naturalesa eventual:

Sr. Joan Bagué Roura
Càrrec: Comissionat de Presidència
Retribució anual íntegra: 48.000 EUR

Sr. Jaume Parés Iglesias
Càrrec: Cap de Comunicació
Retribució anual íntegra: 48.000 EUR

Sr. Jaume Hidalgo Colomé
Càrrec: assessor de Medi ambient
Retribució anual íntegra: 41.000 EUR

Sr. Salvador Montserrat Cruset
Càrrec: Coordinador aeroportuari i transport aeri
Retribució anual íntegra: 41.000 EUR

Sr. Gabriel Casas Soy
Càrrec: Coordinador Grup CIu
Retribució anual íntegra: 48.000 EUR

Sr. Josep Melcior Muñoz ayats
Càrrec: Coordinador Grup PSC
Retribució anual íntegra: 48.000 EUR

Sr. Josep Carrapiço Sanglas
Càrrec: Coordinador Grup ERC
Retribució anual íntegra: 48.000 EUR


Sr. Eduard Custey Malé
Càrrec: assessor de Grup CIu
Retribució anual íntegra: 39.000 EUR

Sra. Carina Muñoz Vellvehí
Càrrec: assessora Grup CIu
Retribució anual íntegra: 39.000 EUR

Sra. Montserrat Vilosa Sánchez
Càrrec: assessora Grup CIu
Retribució anual íntegra: 39.000 EUR

Sr. Fidel Rincón Murillo
Càrrec: assessor Grup Ciu
Retribució anual íntegra: 39.000 EUR

Sr. Joaquim Fernández Callís
Càrrec: assessor Grup PSC
Retribució anual íntegra: 39.000 EUR

Sr. Moisès Tomàs alcobé
Càrrec: assessor Grup PSC
Retribució anual íntegra: 39.000 EUR

Sra. Magda Casamitjana aguilà
Càrrec: assessora Grup PSC
Retribució anual íntegra: 39.000 EUR

Sr. Rafael Ginés Guerrero
Càrrec: assessor Grup PSC
Retribució anual íntegra: 39.000 EUR

Sra. Laura aubert Ribas
Càrrec: assessora Grup ERC
Retribució anual íntegra: 39.000 EUR

Sr. David Pujol Bret
Càrrec: assessor Grup ERC
Retribució anual íntegra: 39.000 EUR

Sr. Jaume Cabanyes Rubió
Càrrec: assessor Grup ERC
Retribució anual íntegra: 39.000 ERC

Sra. Maria Lluïsa Jubany Garcia-Villa
Càrrec: Secretària de Presidència de tardes
Retribució anual íntegra: 25.521,82 EUR

Sra. Minerva amador Rodríguez
Càrrec: auxiliar Grup CIu
Retribució anual íntegra: 25.000 EUR

Sr. Felip Pons Mira
Càrrec: auxiliar Grup PSC
Retribució anual íntegra: 25.000 EUR

Sra. Meritxell Novillo Romero
Càrrec: auxiliar Grup PSC
Retribució anual íntegra: 25.000 EUR

Sr. Josep Maria Torner Peix
Càrrec: auxiliar Grup ERC
Retribució anual íntegra: 25.000 EUR

Dedicació: Tots els anteriors llocs tenen una dedicació coincident amb la jornada establerta per al personal de l’administració Pública, amb horari flexible per especial disponibilitat per treballs i assistència a reunions i actes fora dels horaris de la jornada normal, i amb possibilitat de fer torn partit.

Girona, 2 d’agost de 2011

Jaume Torramadé i Ribas
President